กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองไผ่ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ออนไลน์

1. ผู้เข้าแข่งขันประเภทเดี่ยว สมัครได้ทุกระดับชั้น

2. รับสมัครวันที่ 3-10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

3. แข่งขันวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี

1. ผู้เข้าแข่งขันประเภทเดี่ยว สมัครได้ทุกระดับชั้น

2. ใช้สีน้ำ หรือ สีโปสเตอร์ กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A3

3. หัวข้อ "เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว"

4. รับสมัครวันที่ 3-10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

3. แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 - 12.30 น.

หลักเกณฑ์ กิจกรรมการแข่งขันยิงเป้าด้วยจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ

หลักเกณฑ์ กิจกรรมการแข่งขันยิงเป้าด้วยจรวด.pdf

หลักเกณฑ์ การแข่งขันตอบปัญหา IT

1. แข่งขันประเภทเดี่ยว สมัครได้ทุกระดับชั้น

2. แข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

3. รับสมัครวันที่ 1-11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

4. แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565
5. แข่งขัน ณ ห้อง 6301 เวลา 09.30 - 12.00 น.

หลักเกณฑ์ การแข่งขัน Fast Fingers

1. แข่งขันประเภทเดี่ยว สมัครได้ทุกระดับชั้น

2. แข่งขันพิมพ์เร็ว ด้วยโปรแกรมพิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์

3. รับสมัครวันที่ 1-11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

4. แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565
5. แข่งขัน ณ ห้อง 6306 เวลา 09.30 - 12.00 น.

หลักเกณฑ์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง.pdf

หลักเกณฑ์การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)

รับสมัครถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565

1. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน

2. มีผู้ช่วยคอยเปิดเพลง 1-2 คน

3. รับสมัครวันที่ 3-14 สิงหาคม 2565

4. แข่งขันวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพราวภัสสร

หลักเกณฑ์การแข่งขัน science show.pdf

หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน

2. รับสมัครวันที่ 3-9 สิงหาคม 2565

3. แข่งขันวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-14.00 น. ณ อาคารพลอยไพลิน ห้อง 6203


การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ วงล้อมมหัศจรรย์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประเภททีม

1. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน รับเพียง 6 ทีม

2. รับสมัครวันที่ 3-10 สิงหาคม 2565

3. แข่งขันวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-14.00 น. ณ อาคารพลอยไพลิน ห้อง 6405

การแข่งขันทักษะทางเคมี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประเภททีม

1. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน รับเพียง 6 ทีม (แต่ละทีมคละระดับชั้นได้)

2. รับสมัครวันที่ 3-9 สิงหาคม 2565

3. แข่งขันวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-14.00 น. ณ อาคารพลอยไพลิน ห้อง 6302


การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและสิ่งประดิษฐ์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1. แข่งขันประเภททีม 3 คน

2. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย สามารถแข่งขันในระดับชั้นของตนเอง

3. แข่งขันวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารพลอยไพลิน

การแข่งขันกระบวนการทางดาราศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประเภททีม

1. ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน รับเพียง 6 ทีม (แต่ละทีมคละระดับชั้นได้)

2. รับสมัครวันที่ 3-10 สิงหาคม 2565

3. แข่งขันวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารพลอยไพลิน ห้อง 6404


Since 27th August 2022